OBCHODNÉ PODMIENKY

1. Základné ustanovenia, platnosť, pojmy

1.1 Klinea.sk  je čistiaca a upratovacia služba spoločnosti  ProDiamond, s.r.o. (ďalej len „Klinea.sk“). Spoločnosť  ProDiamond, s.r.o. pre jej činnosť  vydáva tieto „Všeobecné obchodné podmienky pre poskytovanie upratovacích služieb (ďalej len „Všeobecné obchodné podmienky“) s cieľom upraviť podmienky poskytovania upratovacích služieb a súvisiacich činností (ďalej aj len „upratovacie služby alebo služby“) zákazníkom.

1.2 Poskytovanie služieb sa uskutočňuje podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok, pokiaľ osobitné písomné zmluvy neustanovia inak.

1.3 Klinea.sk poskytuje svojím zákazníkom čistiace a upratovacie služby, jednorázovo alebo opakovane, v dohodnutých termínoch.  Klinea.sk poskytuje klientom aj ďalšie  s tým súvisiace doplnkové služby .

1.4 Čistiace a upratovacie služby sú poskytované v rozsahu minimálne 4 hodín, podrobný popis ponúkaných služieb nájdete na www.klinea.sk.

1.5 Pojmy :

Internetovou stránkou zákazníka sa rozumie webová stránka www.klinea.sk.  Klientom je fyzická alebo právnická osoba, s ktorou Klinea.sk uzatvorí zmluvu o poskytnutí  čistiacich a upratovacích služieb. Pod pojmom priestor sa rozumie klientov bytový alebo nebytový priestor, v ktorom majú byť poskytnuté čistiace a upratovacie služby.

2. Objednávka, vznik zmluvného vzťahu

2.1 Klinea.sk  umožňuje klientom  objednávanie služieb telefonicky,  prostredníctvom e-mailu alebo vyplnením kontaktného formulára na webovej stránke www.klinea.sk.

2.2 Objednávka upratovacích služieb musí byť doručená najmenej 2 pracovné dni vopred.

2.3 Klinea.sk potvrdí prijatie objednávky a dohodneme si stretnutie u Vás doma.

Pozrieme si domácnosť a vyplníme kartu zákazníka, do ktorej sa zapisujú Vaše požiadavky na upratovanie domácnosti a špeciálne požiadavky na upratovanie, upozornenia na zaobchádzanie s predmetmi, dĺžka a náročnosť upratovania.

Na základe vyplnenej karty zákazníka, Vám vypracujeme cenovú ponuku a následne Zmluvu o poskytovaní služby a taktiež zálohovú faktúru v elektronickej podobe na zákazníkovu e-mailovú adresu.

Dohodneme sa na termíne prvého upratovania, jeho cena je vo výške pravidelného upratovania.

Pokiaľ budete s prvým upratovaním spokojní, zabezpečíme Vám pani na upratovanie, ktorá sa bude pravidelne starať o čistotu Vašej domácnosti.

2.4 Klinea.sk poskytuje upratovacie služby klientom na základe zmluvy o poskytnutí služieb. V    prípade, že nie je uzavretá osobitná písomná zmluva má sa za to, že zmluva o poskytnutí služieb je uzavretá ústnou formou.

2.5 Zmluvný vzťah vzniká uhradením zálohovej faktúry v plnej výške.

2.6 Uhradením zálohovej faktúry klient  bezvýhradne súhlasí so všeobecnými obchodnými podmienkami Klinea.sk.

2.7 Klinea.sk je oprávnená odmietnuť poskytnutie služieb v prípade, ak:

– poskytnutie služby na dohodnutom mieste je nad rozsah služieb poskytovaných upratovacích služieb

– klient je dlžníkom Klinea.sk

– poskytnutie služieb by bolo v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo dobrými mravmi

3. Platobné podmienky

3.1 Klient je povinný zaplatiť cenu dohodnutú ústnymi alebo písomnými zmluvami. Ceny jednotlivých služieb poskytovaných Klinea.sk , ako aj podmienky za akých sa uplatňujú, sú uvedené na internetovej stránke www.klinea.sk . Pokiaľ nie je dohodnuté inak, je cena za služby splatná po potvrdení objednávky klientom na základe zálohovej faktúry.

3.2 Celková cena poskytnutých služieb je určená podľa požiadaviek klienta uvedených v objednávke a karte zákazníka. Klinea.sk si vyhradzuje právo odmietnuť vykonanie objednaných služieb, ak sa ukáže, že služby si vyžiadajú vyššie náklady, pričom zvýšená cena nebude klientom  vopred odsúhlasená.

3.3 Pokiaľ nie je písomne dohodnuté inak , je lehota splatnosti faktúry 5 dní odo dňa jej vystavenia. V pochybnosti sa má za to, že faktúra bola doručená 3 dni po odoslaní. V prípade omeškania je klient povinný zaplatiť úrok z omeškania vo výške 0,05 % denne za každý deň omeškania.

3.4 V prípade, že klient neplní svoje povinnosti riadne a včas, najmä ak neuhradil dve a viac faktúr v lehote splatnosti, je Klinea.sk oprávnená  odstúpiť od uzavretých zmlúv a dohôd týkajúcich sa poskytovania čistiacich a upratovacích služieb.

4. Povinnosti klienta

4.1 Klient je povinný uhradiť cenu za poskytované služby riadne a včas.

4.2 Klient je povinný zabezpečiť sprístupnenie priestorov v dohodnutom termíne zamestnancom Klinea.sk a poskytnúť potrebnú súčinnosť tak, aby služby mohli byť vykonané v dohodnutom rozsahu a kvalite.

4.3 Klient je povinný vopred informovať o prítomnosti domácich zvierat v priestoroch poskytnutia služieb.

4.4 Zákazník má právo požiadať Klinea.sk o zmenu času alebo miesta poskytovaných služieb alebo môže zrušiť objednané služby. Zmenu dojednaného termínu je zákazník povinný oznámiť Klinea.sk najneskôr 24 hodín pred dohodnutým termínom bez poplatku.

4.5 Ak Klient zruší dohodnutý termín v deň poskytnutia služby avšak viac ako 2 hodiny pred dohodnutým termínom, má Klinea.sk nárok na uhradenie poplatku za zrušenie vo výške ceny 1 hodiny objednanej služby.

4.6 Ak Klient zruší dohodnutý termín v deň poskytnutia služby menej ako 2 hodiny pred dohodnutým termínom, má Klinea.sk nárok na uhradenie poplatku za zrušenie vo výške ceny 2 hodín objednanej služby.

4.7 Ak Klient nesprístupní priestor v dohodnutom termíne a to ani do 15 minút po dohodnutom termíne, má Klinea.sk nárok na uhradenie poplatku za zrušenie vo výške ceny minimálneho odberu 4 hodín.

4.8 Klient je povinný objednané a dodané služby prevziať. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, prevzatie služieb v rozsahu a kvalite potvrdí klient podpisom preberacieho protokolu.

5. Práva a povinnosti Klinea.sk

5.1 Klinea.sk je povinná, pokiaľ možno vopred a včas a vhodným spôsobom oznámiť zákazníkovi prípadnú zmenu v čase poskytnutia služieb.   

6. Nedodržanie termínu dodávky služieb

6.1 V prípade neposkytnutia čistiacich a  upratovacích služieb v dojednanom termíne, a ak Klinea.sk nesplní svoj záväzok v náhradnom termíne, je zákazník oprávnený odstúpiť od zmluvy.

7. Zodpovednosť za škodu

7.1 Prípadné nároky zákazníka na náhradu škody sú obmedzené výškou poistného krytia zo zmluvného poistenia Klinea.sk uzavretého pre tieto prípady.

7.2 Ustanovenie 7.1 v rozsahu náhrady škody nie je možné zmeniť v osobitných zmluvách.

8. Reklamácie

8.1 Pokiaľ majú poskytnuté služby nedostatky, je klient povinný tieto nedostatky neodkladne (najneskôr však do 24 hodín) od poskytnutia služby oznámiť telefonicky alebo e-mailom. V prípade prevzatia služieb na základe preberacieho protokolu, je zákazník povinný uviesť nedostatky poskytnutých služieb v preberacom protokole. Zároveň je povinný tieto nedostatky popísať.

8.2 Klinea.sk je povinná prešetriť reklamáciu a písomne/e-mailom/  informovať reklamujúceho o výsledku reklamácie najneskôr do 30 dní od doručenia reklamácie.

8.3 V prípade oprávnenej reklamácie môže klient pri vylúčení ďalších nárokov požadovať bezplatne opakované poskytnutie služieb, v rozsahu, v ktorom boli služby poskytnuté nedostatočne. Ak nie je možné dodatočné plnenie, môže zákazník požadovať zníženie ceny nedostatočne  poskytnutej služby.

9. Ochrana osobných údajov

9.1 V prípade, že Klinea.sk spracúva vo svojich informačných systémoch osobné údaje zákazníka alebo iných dotknutých osôb, vykonáva túto činnosť v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).

9.2 Osobné údaje klienta, sú spracúvané so súhlasom klienta a iných dotknutých osôb na účely overenia totožnosti klienta pri poskytovaní služieb, identifikáciu klienta v informačnom systéme spoločnosti, a s cieľom vystaviť správne a riadne účtovné a daňové doklady.

9.3 Klient súhlasí s používaním jeho osobných údajov za účelom informovania o službách Klinea.sk, vykonávania prieskumov spokojnosti so službami, pričom uvedené činnosti môžeKlinea.sk vykonávať aj prostredníctvom tretej osoby. Tento súhlas môže klient kedykoľvek odvolať.

9.4 V súlade s ustanovením § 13 ods. 3 zákona nie je Klinea.sk oprávnená po zániku zmluvy až do uplynutia lehôt stanovených v osobitných predpisoch zlikvidovať osobné údaje klienta, aj keď o to klient písomne požiada.

9.5 Klient berie na vedomie, že zo všetkých telefonických rozhovorov uskutočnených medzi Klinea.sk a klientom môžu byť vyhotovované a uskladňované zvukové záznamy, a zároveň na uvedené dáva svoj súhlas.

10. Vyššia moc

10.1 Všetky prípady vyššej moci, alebo nezavinené udalosti, ako prevádzkové, dopravné a energetické poruchy, štrajky, výluky oslobodzujú toho, kto je nimi postihnutý, od zmluvných povinností po dobu a v rozsahu účinnosti týchto udalostí.

11. Dodávky prostredníctvom tretej osoby

11.1 Klinea.sk je oprávnená splniť svoje dodávateľské povinnosti prostredníctvom tretej osoby.

12. Zmeny „Všeobecných obchodných podmienok“

12.1 Zmeny a doplnenia týchto Všeobecných obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu. Klinea.sk je oprávnená kedykoľvek prijať zmeny a doplnenia, príp. nové znenie „Všeobecných obchodných podmienok“.

13. Platnosť

13.1 Všeobecné obchodné podmienky boli aktualizované a sú platné od 2.6.2017.

© Copyright 2017 by Klinea.sk